Menu Zamknij

Statut

STATUT FUNDACJI  POLSKIE CENTRUM ANALITYCZNE

Sporządzony w Poznaniu, 6 września 2018 r.

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1
 1. Fundacja POLSKIE CENTRUM ANALITYCZNE, zwana dalej „Fundacją”, działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t. j. Dz. U. z 2016 r.,poz.40 z późn.zm.)oraz postanowień niniejszego statutu (dalej: „Statut”).
 2. Fundacja została ustanowiona przez: Krzysztofa Danielewicza, Katarzynę Wieczorek – Dubską, Macieja Matysiaka, Marka Napierałę, Dariusza Kiliana i Marka Baranowskiego zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Tomasza Antoniaka w Kancelarii Notarialnej Tomasza Antoniaka i Marka Glanowskiego ul. Św. Marcin 19/3 w Poznaniu w dniu 6 września 2018 r. za Rep. A nr 7.513/2018
§ 2
 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Poznań.
 2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.
 3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
§ 3
 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Edukacji Narodowej.
§ 4
  Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
§ 5
  Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym oraz innym podmiotom zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

§ 6
  Celem Fundacji, jest budowa oraz wspieranie idei rozwoju kraju w oparciu o silny i stabilny system edukacji, oświaty i wychowania, ze szczególnym uwzględnieniem prowadzenia, promocji i wspierania działalności oświatowej, edukacyjnej i badawczo rozwojowej w obszarze bezpieczeństwa państwa i obywateli. Na ten cel nadrzędny składają się następujące cele szczegółowe:
 • działalność edukacyjna, oświatowa, analityczna, szkoleniowa, propagatorska w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska szkolnego dzieci i młodzieży oraz środowiska studenckiego;
 • działalność edukacyjna obejmująca wymianę wiedzy, informacji i doświadczeń;
 • prowadzenie, wspieranie organizacyjne oraz finansowanie szkoleń dla nauczycieli i młodzieży ze szkół i placówek oświatowych;
 • promocja i wspieranie działalności badawczo-rozwojowej w obszarze bezpieczeństwa,
 • kształcenie i wychowanie młodzieży w systemie wartości patriotycznych;
 • wspieranie idei rozwoju nowych technologii i wynalazków w zakresie bezpieczeństwa;
 • promowanie międzynarodowej współpracy w obszarach edukacji, oświaty, komunikacji i bezpieczeństwa;
 • wspieranie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 • działalność na rzecz organizacji pozarządowych, w tym ich integracji wokół idei bezpieczeństwa oraz wspieranie i upowszechnianie sportu oraz kultury fizycznej, w szczególności wśród dzieci, młodzieży;
 • publikowanie materiałów i opracowań własnych oraz osób współdziałających z Fundacją, dotyczących realizacji celów Fundacji,
 • podnoszenie sprawności fizycznej i psychofizycznej członków i innych osób biorących udział w imprezach i szkoleniach organizowanych przez Fundację.
§ 7
  Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
 • prowadzenie działalności edukacyjnej, publikacje, organizację wystaw, pokazów, konkursów, spotkań o charakterze otwartym w tym z udziałem zaproszonych gości spoza Fundacji;
 • publikację analiz, ekspertyz, raportów i komentarzy opracowanych przez Fundację i podmioty z nią współpracujące;
 • organizowanie targów, konferencji i pokazów w kraju i za granicą;
 • prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych;
 • skupianie wokół idei fundacji osób, firm i organizacji zainteresowanych udziałem w realizacji celów statutowych Fundacji, a także wspieranie przedsięwzięć edukacyjnych, gospodarczych, badawczo rozwojowych i kulturalnych w tym zakresie;
 • promocję działań Fundacji za granicą;
 • propagowanie działalności Fundacji w mediach społecznościowych;
 • organizację imprez o charakterze edukacyjnym, patriotycznym i integracyjnym;
 • podejmowanie współpracy z krajowymi i zagranicznymi instytucjami działającymi w zakresie objętym celami Fundacji;
 • wspieranie działalności innych podmiotów prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji;
 • pozyskiwanie sponsorów wspierających Fundację;
 • współpracę z organami i instytucjami państwowymi oraz osobami fizycznymi, prawnymi oraz innymi jednostkami w zakresie ochrony informacji niejawnych, ochrony danych, ochrony fizycznej, ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • propagowanie rozwoju edukacji w obszarze bezpieczeństwa;
 • prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych;
 • inicjowanie i dofinansowywanie przedsięwzięć edukacyjnych i promocyjnych.
§ 8
 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów.
 2. Działalność gospodarcza Fundacji może być podjęta po wpisaniu Fundacji do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
 3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w następującym zakresie:
 • Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z),
 • Wydawanie książek (PKD 58.11.Z),
 • Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),
 • Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z),
 • Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.11.Z),
 • Działalność post produkcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (PKD 59.12.Z),
 • Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.13.Z),
 • Działalność związana z projekcją filmów (PKD 59.14.Z),
 • Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z),
 • Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z),
 • Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z),
 • Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z),
 • Działalność agencji informacyjnych (PKD 63.91.Z),
 • Działalność prawnicza (PKD 69.10.Z),
 • Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
 • Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B),
 • Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z),
 • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD70.22.Z),
 • Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z),
 • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa, techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),
 • Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z),
 • Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (PKD 79.90.A),
 • Działalność w zakresie informacji turystycznej (PKD 79.90B),
 • Działalność detektywistyczna (PKD 80.30.Z),
 • Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),
 • Szkoły specjalne przysposabiające do pracy (PKD 85.32.C),
 • Zakłady kształcenia nauczycieli i kolegia pracowników służb społecznych (PKD 85.42.A),
 • Szkoły wyższe (PKD 85.42.B),
 • Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z),
 • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),
 • Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych (PKD 91.03.Z),
 • Działalność muzeów (PKD 91.02.Z),
 • Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (PKD 93.13.Z),
 • Pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19.Z),
 • Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z),
 • Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców (PKD 94.11.Z),
 • Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z),
 • Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej (PKD 96.04.Z).
 1. Działalność gospodarcza wymagająca dla jej podjęcia koncesji, zezwoleń lub zgód, jak również dopełnienia innych formalności ponad wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, podjęta zostanie po spełnieniu tych dodatkowych wymaganych przepisami prawa, warunków.
 2. Z funduszu założycielskiego na prowadzenie działalności gospodarczej przeznaczona jest kwota 2000 zł (dwa tysiące złotych).
 3. Rokiem obrachunkowym dla działalności gospodarczej Fundacji, jest rok kalendarzowy, z tym jednak zastrzeżeniem, że pierwszy rok obrachunkowy kończy się 31 grudnia 2019 r.

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

§ 9
  Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 6000 zł (sześć tysięcy złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania.
§ 10
 1. Przychody fundacji mogą pochodzić z:
 • darowizn, spadków lub zapisów,
 • dotacji i subwencji oraz grantów,
 • zbiórek i imprez publicznych,
 • dochodów z majątku ruchomego i nieruchomości,
 • odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,
 • dochodów z nabytych papierów wartościowych,
 • działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację,
 • dotacji z budżetu państwa, środków krajowych i zagranicznych, programów Unii Europejskiej.
 1. Całość dochodów Fundacji przeznaczana jest wyłącznie na jej działalność statutową.
 2. Fundacja może zlecać prowadzenie i obsługę swoich spraw wyspecjalizowanym podmiotom prowadzącym działalność w określonych dziedzinach.
 3. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
 4. Osoby fizyczne i prawne, a także jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną, które dokonują na rzecz fundacji darowizny jednorazowej w kwocie co najmniej 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) uzyskują tytuł sponsora Fundacji, o ile wyrażą takie życzenie.
 5. Tytuł sponsora ma charakter osobisty i honorowy.

Rozdział IV. Organy i organizacja fundacji

§ 11
 1. Organami Fundacji są:
 • Zarząd Fundacji,
 • Walne Zgromadzenie Fundacji.
 1. Fundatorzy mogą powołać Radę Fundacji na zasadach określonych w § 16 Statutu Fundacji.
 2. Z posiedzeń organów Fundacji sporządza się protokoły.

Zarząd Fundacji

§ 12
 1. Zarząd Fundacji składa się z 3 do 6 osób, w tym Prezesa, powoływanych – z zastrzeżeniem § 12 ust. 2 – przez Fundatorów, na pięcioletnią kadencję. Pierwsza kadencja rozpoczyna się z dniem zarejestrowania Fundacji i upływa 31 grudnia po 5 pełnych latach.
 2. Jeżeli Fundatorzy powołają Radę Fundacji, to kompetencje powoływania i odwoływania członków Zarządu Fundacji mogą powierzyć Radzie Fundacji.
 3. Zarząd Fundacji składa się z członków Zarządu Fundacji, z których jeden członek Zarządu Fundacji jest Prezesem Zarządu Fundacji, a pozostałym członkom zarządu Fundacji, w chwili powołania lub w trakcie kadencji mogą być przez Fundatorów albo Radę Fundacji przypisywane funkcje „Wiceprezesów” do określonych rodzajów spraw. Przypisywanie funkcji „Wiceprezesa” do określonych rodzajów spraw nie wiąże się ze zwiększeniem kompetencji, odpowiedzialności lub prawa głosu tego członka Zarządu Fundacji w Zarządzie Fundacji, a ma charakter jedynie organizacyjny.
 4. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 5. Pierwszy skład Zarządu, w tym Prezesa Zarządu powołują Fundatorzy.
 6. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
 • złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Fundatorów, a po powołaniu Rady Fundacji – na ręce któregokolwiek jej członka,
 • utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
 • śmierci członka Zarządu Fundacji,
 • prawomocnego orzeczenia przez sąd zakazu pełnienia funkcji członka organu osoby prawnej,
 • odwołania.
§ 13
 1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do kompetencji Zarządu należy:
 • kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
 • realizacja celów statutowych,
 • sporządzanie planów pracy i budżetu,
 • sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
 • reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
 • zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
 • składanie do Walnego Zgromadzenia Fundacji wniosku o zmianę Statutu Fundacji,
 • wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia Fundacji o rozpoczęcie procedury połączenia i likwidacji Fundacji.
 1. Zarząd Fundacji co roku zobowiązany jest przedkładać Fundatorom, a po jej powołaniu Radzie Fundacji, roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.
 2. Zarząd Fundacji realizuje obowiązki sprawozdawcze spoczywające na Fundacji, a wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
§ 14
 1. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż jeden raz na kwartał.
 2. Posiedzenie Zarządu Fundacji zwołuje Prezes Zarządu Fundacji, przesyłając informację o terminie, miejscu i porządku obrad posiedzenia pocztą e-mail, co najmniej 3 dni robocze przed planowanym spotkaniem.
 3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu Fundacji.
 4. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje za pomocą uchwał, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy swoich członków, jeżeli dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.
 5. Szczegółowe rozwiązania zostaną określone w Regulaminie.
 6. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu Fundacji.

Walne Zgromadzenie Fundacji

§ 15
 1. Walne Zgromadzenie Fundacji stanowią wszyscy członkowie Zarządu Fundacji, Fundatorzy, a także wszyscy członkowie Rady Fundacji, gdy zostanie powołana.
 2. Posiedzenia Walnego Zgromadzenia Fundacji zwołuje Prezes Zarządu Fundacji co najmniej jeden raz na 5 lat informując na piśmie skład Walnego Zgromadzenia z wyprzedzeniem co najmniej 30 dni.
 3. Walne Zgromadzenie Fundacji podejmuje swoje decyzje zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków w formie uchwały.
 4. W Walnym Zgromadzeniu Fundacji bez prawa głosu mogą brać udział inne osoby zaproszone przez Zarząd Fundacji.
 5. Do zadań Walnego Zgromadzenia Fundacji należy:
 • podejmowanie decyzji o zmianie Statutu Fundacji,
 • podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji,
 • podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.
 1. Walne Zgromadzenie Fundacji może być również zwołane na wniosek każdego z Fundatorów, który obowiązany jest jednocześnie wskazać porządek obrad. W przypadku wniosku Fundatora, Walne Zgromadzenie Fundacji zwołuje Prezes Zarządu Fundacji wyznaczając termin nie później niż 45 dni od dnia wniosku Fundatora.
 2. Posiedzenia Walnego Zgromadzenia Fundacji zwołuje się listami poleconymi za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, wysłane na adresy wskazane Zarządowi Fundacji w odrębnym oświadczeniu. Za prawidłowe zwołanie posiedzenia Walnego Zgromadzenia Fundacji uznaje się też powiadomienie jego członków za pośrednictwem poczty e-mail na adresy wskazane Zarządowi Fundacji. W każdym przypadku, zawiadomienie o posiedzeniu Walnego Zgromadzenia Fundacji winno zawierać wskazanie jego terminu, miejsca oraz porządku obrad.

Rada Fundacji

§ 16
  1. Fundatorzy mogą powołać Radę Fundacji, która będzie organem nadzorczym i opiniodawczym Fundacji.
  2. Powołując Radę Fundacji, Fundatorzy powołują jej członków.
  3. Powołując Radę Fundacji, Fundatorzy przekazują jej własne kompetencje nadzorcze nad Zarządem w każdym czasie, gdy Fundatorzy są członkami Zarządu Fundacji (w tym Prezesem Zarządu Fundacji).
  4. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z członkostwem w Zarządzie Fundacji.

Organizacja Fundacji

§ 17
 1. Zarząd Fundacji decyduje o wewnętrznej organizacji funkcjonowania Fundacji i może powoływać w tym celu komórki organizacyjne do realizacji poszczególnych celów Fundacji.
 2. Członkowie organów Fundacji mogą otrzymywać wynagrodzenie za działalność ekspercką na rzecz Fundacji, odrębną od funkcji w organie, w którym zasiadają. Podstawą wypłaty takiego wynagrodzenia będzie jednak odrębna umowa określająca warunki takiej pracy.
 3. Zasady wynagradzania ekspertów i innych osób wykonujących czynności na rzecz Fundacji określa w imieniu Fundacji Zarząd Fundacji w umowach z takimi osobami.

Sposób reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań majątkowej

§ 18
  Oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Zarządu Fundacji lub dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.

Rozdział. V. Postanowienia końcowe

§ 19
  Zmian w statucie Fundacji dokonuje Walne Zgromadzenie Fundacji bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków.
§ 20
 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Walne Zgromadzenie Fundacji bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków.
§ 21
  Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku lub na mocy samoistnej decyzji Walnego Zgromadzenia Fundacji, wyrażonej w uchwale.
 1. O likwidacji Fundacji, Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego do spraw edukacji.
 2. Uchwałę o likwidacji podejmuje Walne Zgromadzenie Fundacji, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków.
 3. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji należy przeznaczyć na cele statutowe Fundacji.