Menu Zamknij

Wiesław Dziepak

Wiesław Dziepak, pułkownik rezerwy, magister

Wykształcenie: Absolwent Szkoły Chorążych Wojsk Łączności w Legnicy (1990 rok) oraz Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu (2003 rok). W latach 2004–2005 przeszedł szkolenie w Centrum Szkolenia Wojskowych Służb Informacyjnych. W 2004 roku ukończył Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Nauk Społecznych, uzyskując tytuł magistra politologii. W 2011 roku ukończył Studia Podyplomowe Służby Zagranicznej i Międzynarodowej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a w 2018 roku Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo i Higiena Pracy na Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu. W 2004 roku ukończył kwalifikacyjny kurs pedagogiczny dla nauczycieli w Centrum Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu, uzyskując kwalifikacje pedagogiczne. W 2017 roku w Szkole Głównej Służby Pożarniczej Warszawa uzyskał uprawnienia inspektora ds. ochrony ppoż.

W 2018 roku w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie oraz Instytucie Odpowiedzialnego Biznesu w Poznaniu, ukończył kursy w zakresie Ochrony Danych Osobowych (RODO), uzyskując certyfikaty.

Doświadczenie zawodowe: W latach 1990–1991 oraz 1996–2017 pełnił służbę w Wojskowych Służbach Informacyjnych i Służbie Kontrwywiadu Wojskowego na stanowiskach związanych z kontrwywiadowczą ochroną jednostek i instytucji wojskowych, w szczególności związanych z Siłami Powietrznymi RP. W latach 2004–2005 prowadził wykłady w Policealnej Szkole Detektywów i Pracowników Ochrony w Poznaniu. Od 2014 do 2017 roku kierował komórką wojskowych służb specjalnych, zajmującą się kontrwywiadowczą ochroną jednostek i instytucji wojskowych dyslokowanych w województwie lubuskim. W ramach pełnionych obowiązków nadzorował wykonywanie zadań przez żołnierzy i funkcjonariuszy SKW na podległym terenie. Aktualnie w resorcie Obrony Narodowej wykonuje obowiązki Inspektora Danych Osobowych.

Najważniejsze osiągnięcia: Efektywnie realizował czynności operacyjno-rozpoznawcze, kierował działaniami w zakresie rozpoznania i neutralizacji zagrożeń wywiadowczych oraz innych zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego ochranianych jednostek i instytucji wojskowych. Kierował działaniami operacyjno-rozpoznawczymi żołnierzy i funkcjonariuszy na terenie kraju, których celem było wykrywanie i neutralizacja zagrożeń dla żołnierzy i pracowników wojska, pełniących służbę na ochranianym terenie.