Menu Zamknij

Dariusz Kilian

Dariusz Kilian, pułkownik rezerwy, magister inżynier

Wykształcenie: absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych im. St. Czarnieckiego w Poznaniu (1988). W 1996 roku ukończył studia magisterskie w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy, w 2006 roku – Studia Podyplomowe na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego, kierunek: Ochrona ludności i zarządzanie kryzysowe, w 2017 roku – studia podyplomowe w Wyższej Szkole Ochrony Środowiska, kierunek: Bezpieczeństwo, higiena i ochrona środowiska pracy. W 2018 roku uzyskał uprawnienia Auditora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001:2017 (certyfikat TÜV SÜD Polska nr 1780/AKD/2018. W 2019 roku w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu ukończył studia podyplomowe kierunek: Ochrona danych osobowych w praktyce, obecnie w trakcie studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu na kierunku: Administracja samorządowa.

Doświadczenie zawodowe: w latach 1988–1990 dowodził pododdziałami czołgów – wprowadzał do funkcjonowania w jednostce wojskowej czołgi T-55 AM Merida z komputerowym systemem kierowania ogniem – opracował metodykę strzelań. W latach 1990–1994 pełnił służbę w Żandarmerii Wojskowej na stanowisku oficera działu dochodzeniowo-śledczego. Podczas służby aktywnie uczestniczył w zwalczaniu przestępczości w środowisku wojskowym. W tym czasie podnosił swoje kwalifikacje w zakresie kryminalistyki i kryminologii. W latach 1994–2017 pracował w wojskowych służbach specjalnych na wielu stanowiskach, wykonując swoje obowiązki zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. Brał czynny udział w zwalczaniu szpiegostwa, terroryzmu, korupcji i przestępczości skierowanej przeciwko Siłom Zbrojnym RP. W ramach ochrony i osłony wojskowych przedstawicielstw dyplomatycznych przebywał m.in. w Afganistanie, Gruzji, Izraelu, Bośni, Kosowie, Rosji i innych krajach. Zajmował się również logistyką instytucji państwowej, będąc odpowiedzialnym za zabezpieczenie jej funkcjonowania we wszystkich aspektach, w tym również w warunkach działania w strefach działań wojennych.

Najważniejsze osiągnięcia: uczestniczył w odzyskaniu znacznej liczby (ponad 120 kilogramów) materiałów wybuchowych, które zostały skradzione z magazynów wojskowych. Odpowiadał z sukcesami za zabezpieczenie kontrwywiadowcze Polskich Sił Zbrojnych na styku z Obwodem Kaliningradzkim. Zapewnił funkcjonowanie instytucji państwowej w strefach działań wojennych w zakresie: zakupów sprzętu, w tym specjalistycznego, organizacji łączności (także niejawnej), rozliczeń finansowych, przygotowania merytorycznego żołnierzy i funkcjonariuszy do wyjazdu w ramach misji wsparcia, pokojowych i obserwacyjnych NATO, ONZ i UE. Opracował Specjalne Procedury Operacyjne dotyczące funkcjonowania jednostki organizacyjnej Sił Zbrojnych w czasie mobilizacji oraz w czasie wojny. Zapewnił warunki do jej funkcjonowania w warunkach wojennych. Prowadził szkolenia korpusu dyplomatycznego i rodzin z tematyki funkcjonowania w placówkach dyplomatycznych w krajach przyjmujących, w tym w lokalizacjach niesprzyjających Polsce. W latach 2017-2018 uczestniczył w projekcie Ministerstwa Edukacji Narodowej, prowadząc audyty bezpieczeństwa w szkołach oraz zajęcia z kadrą dydaktyczną z zasad postępowania w przypadku zamachu terrorystycznego. Jako wykładowca akademicki prowadzi zajęcia ze słuchaczami studiów podyplomowych na kierunkach: Edukacja dla bezpieczeństwa oraz Bezpieczeństwo i higiena pracy. Prowadzi działalność gospodarczą (audyty i szkolenia dla instytucji i firm prywatnych) w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa fizycznego oraz bezpieczeństwa danych.